o
ThLic. Tomáš Kotrlý, řešitel

Řešitel

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Ve svém výzkumu pohřebnictví v ČR se snažím od roku 2004 co nejvíce vytěžit z toho, že můžu být jako jeden z hrobníků, provozovatelů pohřebních služeb a poradců pro pozůstalé, zúčastněným pozorovatelem (participant observer), což je pozice, kterou soudobý společenskovědní výzkum - po opuštění pozitivistické iluze o "nezaujaté objektivitě" - zvláště vítá.
Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký, poděkoval v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti dne 12. července 2015 po mši sv. Nad rakví s ostatky P. Josefa Toufara také Tomáši Kotrlému za podíl na exhumaci ostatků a ověření jejich totožnosti. Autentika ze dne 10. července 2015 uložená v hrobě ve schránce u ostatků P. Josefa Toufara

Narozen 1972 v Brně  
Bydliště Praha 1 
Zaměstnání
2021 - dosudautorizovaný zástupce Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o. pro zkoušky těchto profesních kvalifikací

2018 - dosud autorizovaný zástupce Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou pro zkoušky těchto profesních kvalifikací

2017 - dosudMinisterstvo pro místní rozvoj, Praha, vedoucí samostatného oddělení pohřebnictví
1999 - 2016Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, vedoucí odborný referent specialista
1996 - 1999 Ústřední sekretariát České strany sociálně demokratické, Praha, tajemník odborné komise pro otázky církví a náboženských společností
Vzdělání 2020 Kvalifikovaný pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků, osvědčení o získání profesní kvalifikace kód 69-012-H
2014 První kvalifikovaný smuteční řečník a obřadník v ČR, osvědčení o získání profesní kvalifikace kód 69-049-M
2012 První kvalifikovaný poradce pro pozůstalé v ČR, osvědčení o získání profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé kód 69-020-M
2004 - 2009 Univerzita Karlova Praha, KTF - postgraduální kombinované studium doktorského studijního programu, specializace kanonické právo
2003 - 2006 Univerzita Karlova - právnická fakulta, kurz sociální politika a personální řízení
2002 - 2003 Cranfield University - School of Management, komplexní kvalifikační program řízení lidských zdrojů, certifikovaný personální manažer
1991 - 1996 Univerzita Karlova Praha, studium magisterského studijního programu teologie
1990 - 1991 Jazykový konvikt v Litoměřicích - latina, řečtina
1986 - 1990 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice
Jazyky Anglický Cambridge ESOL v roce 2004
Ruský Maturitní zkouška
Publikace
 • ELIÁŠ Vojtěch, KOTRLÝ Tomáš (a kol.): Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR, 1. vydání, Praha: Vyšehrad, 2006, 176 stran
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady. Praha: MMR, 2010, 9 stran
 • KOTRLÝ, Tomáš: Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. Linde: Praha 2013, 312 stran, ISBN: 978-80-86131-93-1
Články v odborných časopisech
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřeb Ježíše Krista, Pána a Spasitele, in: Akord, revue pro literaturu, umění a život, XXVI,1-7, (2006), s. 298-328.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřbívání v kostele, in: Revue pro církevní právo 3 (2007), s. 232-250. Viz Judikatura
 • KOTRLÝ Tomáš: K proměnám postavení hrobníka, in: Český lid 95 (2008), s. 273-292.
 • KOTRLÝ Tomáš, ŠPATENKOVÁ Naděžda: Vzdělávání hrobníků v České republice, in: RYŠAVÝ D., (ed.): Věda, výuka a vzdělávání. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fakultas Philosophica Sociologica - Andragogica 2008. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 59-66.
 • KOTRLÝ Tomáš: Mezinárodní přeprava zemřelých, in: Zdravotnictví a právo 6 (2009), s. 12-15.
 • KOTRLÝ Tomáš: Hanobení lidských pozůstatků, in: Trestní právo 7-8 (2009), s. 24-26.
 • KOTRLÝ Tomáš: Mrtvé tělo jako oběť komerčního zájmu, in: Zdravotnictví a právo 7-8 (2009), s. 24-28.
 • KOTRLÝ Tomáš: Poradenství pohřebních služeb pro pozůstalé, in: Zdravotnictví a právo 4 (2010), s. 14-18.
 • KOTRLÝ Tomáš: Praktická anatomie člověka nikdy nebyla blíže veřejnosti, in: Akord, revue pro literaturu, umění a život,3 (2009), s. 145-157.
 • KOTRLÝ Tomáš: Do uvolněného prostoru vstupuje poradenství pro pozůstalé, in: Sociální práce 2 (2010), s. 18-20.
 • ŠPATÉNKOVÁ Naděžda, KOTRLÝ Tomáš: Konstitucionalizování formalizované péče o pozůstalé, in: Sociální práce 2 (2010), s. 109-114.
 • ŠPATÉNKOVÁ Naděžda, KOTRLÝ Tomáš: Perspektivy vzdělávání poradců pro pozůstalé v ČR, in: Siciologica - Andragogica 2010, Olomouc 2010, s. 45-54.
 • KOTRLÝ Tomáš: Právně-pastorační aspekty pohřbívání (Legal nad Pastoral Aspects of Burial), in: Studia Theologica 13, č. 1 (2011), s. 122-155.
 • KOTRLÝ Tomáš: Právoplatný výběr hrobu podle Graciánova dekretu, in: Revue pro církevní právo 2 (2011), s. 37-48.
 • KOTRLÝ Tomáš: Církevní hřbitovy v České republice, in: Dingir 3 (2011), s. 88-90.
 • KOTRLÝ Tomáš: Sociální pohřeb, in: Rodinné listy 3 (2012), s. 24-28.
 • KOTRLÝ Tomáš: Povinnost pohřbít a sociální pohřeb, in: Rodina a právo 4-5 (2012), s. 10-13 a 12-15.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřbeni do smetí, in: Res Claritatis Monitor IX, č. 8 (2012), s. 9-10. viz Monitoring
 • KOTRLÝ Tomáš: K pohřbívání mrtvorozených, in: Zdravotnické noviny 8 (2012), s. 20-22. viz Monitoring
 • KOTRLÝ Tomáš: Právní zajištění piety, in: Rodinné Listy 4 (2013), s. 26 - 30, viz články řešitele
 • KOTRLÝ Tomáš: Opuštěné hrobky a hrobová zařízení podle NOZ, in: Moderní obec 10 (2013), s. 28 - 30, viz články řešitele
 • KOTRLÝ Tomáš: K problematice mrtvě narozených dětí, in: Černý, David - Doležal, Adam (eds.). Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,2013. 252 s. ISBN 978-80-87439-15-9, s. 97-130. Předneseno na konferenci Smrt a umírání dne 11. listopadu 2013 v Praze, viz články řešitele
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí v České republice, in: Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (des.) NEJMENŠÍ Z NÁS 2013, sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením,17. 10. 2013, Brno. Odborný recenzent Mgr. Jakub Kříž, Ph. D., vydalo občanské sdružení Bios - společnost pro bioetiku v Moravské Ostravě roku 2013, ISBN 978-80-905358-1-7, s. 63-92.
 • KOTRLÝ Tomáš: (Ne)dostatečná evidence dětí zemřelých před narozením, in: Právní rádce 4 (2014), s. 65 - 67.
 • GRAF Václav, KOTRLÝ Tomáš: Nakládání s odpady na pohřebištích, in: Moderní obec 10 (2010), s. 28-29, viz zde
 • KOTRLÝ Tomáš: Děti, které se narodí mrtvé, in: Rodinné Listy 6 (2014), s. 24-33, viz zde
 • KOTRLÝ Tomáš: Církevní pohřeb. In: ŠPATENKOVÁ, Naděžda et al. O posledních věcech člověka, Praha: Galén 2014, s. 197-208. Viz článek
 • KOTRLÝ Tomáš, VALIŠOVÁ Jana: Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřeli před narozením, in: Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (eds.) NEJMENŠÍ Z NÁS 2014, sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 16. 10. 2014, Brno. Odborný recenzent Mgr. Štěpán Šťastník, vydalo občanské sdružení Bios - společnost pro bioetiku v Moravské Ostravě roku 2014, ISBN 978-80-905358-2-4, s. 228-264. Viz Publikační činnost.
 • KOTRLÝ Tomáš: Právní aspekty nakládání s tělem zemřelého v ústavech pro seniory I a II, 3. 11. 2014, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách odkaz zde (15. 12. 2014)
 • KOTRLÝ Tomáš: K návrhu novely zákona o pohřebnictví, 26. 5. 2015, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách odkaz zde
 • VALIŠOVÁ, Jana; KOTRLÝ, Tomáš: Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem. In Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (eds.). NEJMENŠÍ Z NÁS 2015: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 15. 10. 2015, Brno. 1. vydání. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2015, s. 116-141. ISBN 978-80-905358-3-1, http://tobit.cz/pridelovani-rodnych-cisel-mrtve-narozenym-detem/
 • KOTRLÝ Tomáš: K šíření reklamy pohřebních a kremačních služeb, in: Moderní obec 10 (2015), s. 57-57, http://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/resitel/clanky/reklama.htm
 • KOTRLÝ Tomáš, Hřbitovy. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 669-680. ISBN 978-80-7380-587-6, viz Dokumenty
 • KOTRLÝ Tomáš, Lex Kvapil. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K - M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 428-432. ISBN 978-80-7380-587-6, viz Dokumenty
 • KOTRLÝ Tomáš, Pohřebnictví. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek, Pa - Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 458-472. ISBN 978-80-7380-569-2, viz Dokumenty
 • KOTRLÝ Tomáš: Komentář ke stenografickému záznamu rozpravy jednání Senátu Parlamentu ČR k novele zákona o pohřebnictví, in: Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (eds.) NEJMENŠÍ Z NÁS 2017, sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 19. 10. 2017, Brno. Editoři: Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl. Vydalo občanské sdružení Bios - společnost pro bioetiku v Moravské Ostravě roku 2017, ISBN 978-80-905358-6-2, s. 68-83.
 • KOTRLÝ Tomáš, Smlouva o nájmu hrobového místa. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek, Smlouva o - Součást. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 55-71. ISBN 978-80-7380-744-3, viz (PDF, 1,8 MB)
 • KOTRLÝ Tomáš, Smlouva o vypravení pohřbu. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek, Smlouva o - Součást. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 129-157. ISBN 978-80-7380-744-3, viz (PDF, 18 MB)
 • KOTRLÝ Tomáš: K největší kauzám v pohřebnictví v ČR a v USA na začátku 21. stol., 2. 4. 2019, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde
 • KOTRLÝ Tomáš, Správa pohřebnictví. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek, Soukromé - Správa ústřední. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 745-765. ISBN 978-80-7380-752-8, viz Správa pohřebnictví (PDF 550 KB)
 • KOTRLÝ Tomáš: K právnímu jednání v pohřebnictví, 23.10.2019, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v pandemii covid-19, 9. 4. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, viz
 • KOTRLÝ Tomáš, Tělo lidské posmrtně. In: Schelle, K. , Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek, Ty - Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 70-97. ISBN 978-80-7380-779-5, viz Monitoring
 • KOTRLÝ Tomáš, Pár poznámek ke změnovému zákonu doprovázejícímu nový stavební zákon, 2. 6. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách,https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/par-poznamek-ke-zmenovemu-zakonu-doprovazejicimu-novy-stavebni-zakon-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQI3h8_HH3dJsE7wPClHAUuvw/?uri_view_type=4
 • KOTRLÝ Tomáš, Zvýšení kvalifikace v pohřebnictví, 6. 7. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/zvyseni-kvalifikace-v-pohrebnictvi-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQIxjverk-U3Wykj1dbopARgg/?serp=1
 • KOTRLÝ Tomáš, Směrnice pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí, 26. 8. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/smernice-pro-nakladani-s-telem-zemreleho-s-vysoce-nakazlivou-nemoci-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQIxjverk-U3WxS66_jrWchKQ/?serp=1
 • KOTRLÝ Tomáš, Revize Úmluvy Rady Evropy č. 80, 16. 9. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/revize-umluvy-rady-evropy-c-80-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQIxjverk-U3Wwt37wg9q0byg/?uri_view_type=4
 • KOTRLÝ Tomáš, K novele zákona o zdravotních službách, 7. 10. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/k-novele-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQIxjverk-U3WzSqjzCUaenHA/?uri_view_type=4
 • KOTRLÝ Tomáš, Pohřebiště na pozemcích zapsaných s jiným využitím v katastru nemovitostí, 8. 11. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/pohrebiste-na-pozemcich-zapsanych-s-jinym-vyuzitim-v-katastru-nemovitosti-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQIxjverk-U3WwsWPNIrcQgyg/?uri_view_type=4
 • Kotrlý Tomáš: (De)regulace cen v pohřebnictví - 1. část, úvod do problematiky, zdroj: Účetní Portál a. s. , vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.ucetni-portal.cz/de-regulace-cen-v-pohrebnictvi-1-cast-1697-c.html
 • Kotrlý Tomáš: (De)regulace cen v pohřebnictví - 2. část, kontrola regulace, zdroj: Účetní Portál a. s. , vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.ucetni-portal.cz/de-regulace-cen-v-pohrebnictvi-2-cast-1717-c.html.
 • Kotrlý Tomáš: (De)regulace cen v pohřebnictví - 3. část, prezentace změn na rok 2021, zdroj: Účetní Portál a. s. , vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.ucetni-portal.cz/de-regulace-cen-v-pohrebnictvi-3-cast-1730-c.html.
 • Kotrlý Tomáš: (De)regulace cen v pohřebnictví - 4. část, kazuistika a závěr, zdroj: Účetní Portál a. s. , vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zdehttps://www.ucetni-portal.cz/de-regulace-cen-v-pohrebnictvi-4-cast-kazuistika-z-roku-2020-1767-c.html.
 • Kotrlý Tomáš, Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EU, 16. 12. 2020, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/pohrebnictvi-jako-prvni-spustilo-jednotnou-digitalni-branu-eu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQI7oSpzNL4JZmIayZCPnGgOA/?uri_view_type=4
 • Kotrlý Tomáš, Zákonný rozdíl mezi provozem a správou hřbitova a uplatňování DPH, 5. 1. 2021, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/zakonny-rozdil-mezi-provozem-a-spravou-hrbitova-a-uplatnovani-dph-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQI7oSpzNL4JZmCPYj7CkleJQ/?uri_view_type=4
 • Kotrlý Tomáš, Krizové opatření vlády v pohřebnictví, 10. 2. 2021, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/krizove-opatreni-vlady-v-pohrebnictvi-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQI7oSpzNL4JZmxGo9amO9b8g/?uri_view_type=4
 • Kotrlý Tomáš, Komentář v pohřebnictví: bláto, nebo louže?, 2. 3. 2021, zdroj: Verlag Dashöfer, vyšlo pouze na internetových stránkách, odkaz zde https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/33/komentar-v-pohrebnictvi-blato-nebo-louze-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtrrJ3eeaqQI7oSpzNL4JZmXwgXFeS3qVw/?uri_view_type=4
Závěrečné práce
 • KOTRLÝ Tomáš: Teologicko-filosofická východiska církevního pohřbu a vývoj jeho právní úpravy s přihlédnutím k právu České republiky. Nepublikovaná rigorózní práce, Katolická teologická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Praha 2007.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu ČR, nepublikovaná disertační práce, KT UK, Praha 2009, viz odkaz na zveřejnění.
 • O obsahu disertační práce Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu České republiky se podává krátká informace v Teologické reflexi 1 (2010) na s. 109. Časopis pro teologii vydává UK v Praze - Evangelická teologická fakulta.
Recenze
 • Recenze: Naděžda Špatenková: Poradenství pro pozůstalé. Grada, Praha 2008, in: Lidé města/Urban People 10 (2008), č. 1, s.186-189; Teologické texty 2 (2008), s.109-111. Viz monitoring
 • KOTRLÝ Tomáš: Nová technická norma na rakve, in: Funeral Quartal 3 (2010), s. 35.
 • Posudek Tomáše Kotrlého disertační práce RNDr. Martiny Hupkové Kultura pohřbívání západního světa v kontextu společensko-politických proměn, UK Praha 2013 (PDF 230 KB)
 • Recenze: Václav Grubhoffer: Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732 - 1914. Vydala Společnost pro kulturní dějiny, 441 stran, České Budějovice 2013, cena neuvedena, in: Slovenské pohrebníctvo III (2014), s. 29. Viz článek
 • Recenze: Olga Nešporová: O smrti a pohřbívání. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2013, in: Studia Theologica 16 (2014), č. 2, s. 153-156, viz Monitoring
Popularizační články
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřbívání v současných českých kostelech, in: Akord, revue pro literaturu, umění a život,3-6 (2007), s.146-208.
 • KOTRLÝ Tomáš: Standardy provozních služeb na veřejných pohřebištích 1-2, in: Moderní obec 7-8 (2008), s.35-38.
 • KOTRLÝ Tomáš: Zavádění standardů služeb na veřejných pohřebištích v ČR, in: Informační zpravodaj Sdružení pohřebnictví,6/2008,s.2-7.
 • KOTRLÝ Tomáš: Jak lze získat diplomovaného hrobníka, in: Moderní obec 7 (2009), s. 45.
 • KOTRLÝ Tomáš: Proč u nás hrobníci scházejí, in: Moderní obec 11 (2009), s. 18.
 • KOTRLÝ Tomáš: Tělo bez duše, rakve a rubáše, in: http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/tomas-kotrly-telo-bez-duse-rakve-rubase.html (2. 11. 2009)
 • KOTRLÝ Tomáš: Složit "hrobnickou maturitu" je fuška, in: Parlamentní listy 12 (2009), s. 14-15.
 • KOTRLÝ Tomáš: Praktická anatomie člověka nikdy nebyla blíže veřejnosti, in: Akord, revue pro literaturu, umění a život,3 (2009), s. 145-157.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v zájmu obce, in: Veřejná správa 2 (2010), příloha v délce 8 stran.
 • KOTRLÝ Tomáš, NEUMANNOVÁ Jarmila: MMR zavádí novou kvalifikaci - poradenství pro pozůstalé, in: Rovnováha, zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové péče,1 (2010), s. 5, http://www.asociacehospicu.cz/download/3_2010. pdf
 • KOTRLÝ Tomáš: Poradenství pro pozůstalé bude kvalifikovanou profesí, in: Newsletter Ministerstva pro místní rozvoj, duben, 2 (2010), s. 4-5, http://www.mmr.cz/Pro-media/Newsletter/02-2010-Newsletter-MMR-CR
 • KOTRLÝ Tomáš: Veřejný hřbitov ve vlastní režii: Proč ne?, in: Moderní obec 6 (2010), s. 19.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřeb v obraze římskokatolické církve, in: Funeral Quartal 1 (2010), s. 54-55.
 • KOTRLÝ Tomáš: Návrh nové specializované přípravy v pohřebnictví, in: Funeral Quartal 2 (2010), s. 12-13.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v Polsku, in: Funeral Quartal 3 (2010), s. 32-34.
 • Rozhovor Luďka Bárty s Tomášem Kotrlým, in: Informace královéhradecké diecéze 11 (2010) s. 10-11.
 • KOTRLÝ Tomáš: K odborné specializované přípravě podnikatelských činností v pohřebnictví, in: Funeral Quartal II, č. 1/2011, ISSN 1804-705X, s. 42.
 • KOTRLÝ Tomáš: Konfesní hřbitovy ožívají, in: Funeral Quartal II, č. 1/2011, ISSN 1804-705X, s. 59 - 61.
 • KOTRLÝ Tomáš: Chystáte se v obci zřizovat kolumbárium?, in: Funeral Quartal II, č. 3-4/2011, ISSN 1804-705X, s. 46-47.
 • KOTRLÝ Tomáš: Agendy vyplývající ze zákona o pohřebnictví zabezpečované v přenesené působnosti, in: Funeral Quartal II, č. č. 3-4/2011, ISSN 1804-705X, s. 45.
 • KOTRLÝ Tomáš: Kde všude nesmí být reklama?, in: Funeral Quartal II, č. č. 3-4/2011, ISSN 1804-705X, s. 43.
 • KOTRLÝ Tomáš: Jak je to s přechodem nájmu hrobového místa na dědice?, in: Funeral Quartal II, č. 3-4/2011, ISSN 1804-705X, s. 42.
 • KOTRLÝ Tomáš: První přehled provozovaných kremačních pecí v ČR, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 12-13.
 • KOTRLÝ Tomáš: Jarní legislativní smršť se pohřebnictví nevyhnula, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 14.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pár poznámek k regulaci nájmu hrobu, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 40-41.
 • KOTRLÝ Tomáš: Vážíme si hrobek, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 42-43.
 • KOTRLÝ Tomáš: Proč se nově popisují nejstarší profese?, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 44.
 • KOTRLÝ Tomáš: Konfesní hřbitovy ožívají II, in: Funeral Quartal II, č. 2/2011, ISSN 1804-705X, s. 58-61.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v České republice ve světle nového občanského zákoníku, in: Slovenske pohrebnictvo IV (2013), s. 24-25. Celý text článku zde.
 • KOTRLÝ Tomáš: Když Bůh vkládá člověku duši. Rozhovor s Tomášem Kotrlým v Katolickém týdeníku 34 (2014). Viz článek
 • KOTRLÝ Tomáš: Dá se v oceánu smutku šlapat voda?, in: Václav Cílek (ed.) NĚCO SE MUSELO STÁT, nová kniha proměn, Novela Bohemica, Praha 2014, ISBN 978-80-87683-61-1, s. 255-268.
 • KOTRLÝ Tomáš: K přípravě exhumace lidských ostatků mučedníka komunismu, in: Slovenske pohrebnictvo IV (2014), s. 26-29. Celý text článku zde.
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřební službu nepotřebujeme, kněze ano, in: Zpravodaj pražské arcidiecéze, číslo 9, ročník 22, listopad 2014, s. 6. Celý text článku zde.
 • KOTRLÝ Tomáš: úvod a závěr k publikaci Hřbitovy - naše kamenná historie prezentující výstupy projektu EU digitalizace hrobů na 54 veřejných pohřebištích na Boskovicku, Letovicku a Poličsku v letech 2012-2014. Celý text úvodu a závěru zde.
 • KOTRLÝ Tomáš: K přepravnému podle ustanovení § 28a odst. 4 transplantačního zákona, in: Informační zpravodaj, Občasník sdružení pohřebnictví v ČR, 1-2014, s. 12.
 • KOTRLÝ Tomáš: K aplikaci § 4 odst. 4 zákona o pohřebnictví, in: Informační zpravodaj, Občasník sdružení pohřebnictví v ČR, 6-2014, s. 8-9.
 • KOTRLÝ Tomáš: Jak postupovat v případě nálezu zetlelých lidských ostatků, viz http://www.valecnehroby.army.cz/htm/1_3.html.
 • KOTRLÝ Tomáš: Revize evropské technické normy pro pohřební služby, in: Slovenske pohrebnictvo III (2016), s. 32. Celý text článku zde
 • KOTRLÝ Tomáš: K velké novele zákona o pohřebnictví, 7. 9. 2017, zdroj: Verlag Dashöfer, https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/ a zde Města a obce: K velké novele zákona o pohřebnictví
 • KOTRLÝ Tomáš: Pohřbít či nepohřbít?, 18.12.2017, zdroj: Verlag Dashöfer, https://www.pohrebnictvi-zakon.cz/. Celý článek
 • KOTRLÝ Tomáš: Místnost pro úpravu nebožtíka je nyní zdarma, in: 7. 1. 2019 Deník, viz Monitoring
 • KOTRLÝ Tomáš: Oznámení úmrtí a vypravení pohřbu. In Codexis, právní informační systém © 2019 Atlas consulting, spol. s r. o. [citováno dne 1. 2. 2019].
 • KOTRLÝ Tomáš: Změna hřbitovních řádů od roku 2020. In Codexis, právní informační systém © 2019 Atlas consulting, spol. s r. o. [citováno dne 31. 10. 2019].
Rozhlasové a televizní pořady, rozhovory
 • Diskusní pořad Českého rozhlasu - Káva o čtvrté - Je správné zpopelnit osoby, které zemřou samy? Co když si za života přály církevní obřad? Myslíme na závěť? Je možné "předplatit" si věčné uložení ke spánku. Obhajoba pozůstalých, kteří se vůči státu v případě odúmrti domáhají důstojného pohřbu. I dalšími otázkami se zabýval Vladimír Kroc a jeho hosté. Vystupují: Julius Mlčoch, Marek Hanák, Tomáš Kotrlý, čtvrtek 27. listopadu 2008, od 16:05 hod.
 • ČRo 6 - 14. 4. 2009 od 21:40 - Zaostřeno na cizince, Žít a zemřít v Česku. Reportáž z muslimského hřbitova v Praze. Připravila D. Vrbová. Hovoří T. Kotrlý, D. Stejskal, Vladimír Sáňka a Petr Rambousek (zvukový záznam MP3 7MB)
 • Rozhlasové pořady Diskusní pořad Českého rozhlasu 2 - Čaj pro dva aneb Jak to vidíte? - uslyšíte dušičkové téma (hřbitovy, kultura pohřbívání, religiozní krajina), ale i o tom, jak důležité jsou pohřební rituály v lidském životě a jak se vyrovnávat s trvalou vztahovou ztrátou. I dalšími otázkami se zabývala Martina Hupková a Tomáš Kotrlý, středa 2. listopadu 2011, od 16:05 hod.
 • Rádio Classic 23. ledna 2012 od 7:45 - Zaostřeno na církevní pohřeb a pastorační péči o pozůstalé.
 • Snídaně s Novou 11. října 2012 - Poradce pro pozůstalé (Video AVI 1. část 5:31 24 MB, 2. část 4:14 17 MB)
 • 31. 10. 2014 v 19:10 Radiofórum ČRo Plus, pořad Trendy: Je smrt stále tabu? Dnešní společnost, kde je skoro povinností být mladý, zdravý, šťastný a úspěšný tabuizuje nemoc a smrt více než dřív. Hostem Petra Schwarze poradce pro pozůstalé Tomáš Kotrlý. Přehrajte si celý příspěvek zde http://www.rozhlas.cz/plus/radioforum/_zprava/1414529
 • 3. 11. 2014 16:40 Co se v českém pohřebnictví změnilo za uplynulých 25 let? Budou naše pohřby v budoucnu jiné? Co obnáší přírodní pohřbívání? O dalších pohřebních rituálech budoucnosti se dozvíte od Kláry Janicki. Přehrajte si celý příspěvek zde http://prehravac. rozhlas.cz/audio/3242585
 • Etika umírání - O životě, smrti a důstojném umírání (Video YouTube Nevšední beseda se zajímavými hosty a odvážnými diváky. O životě, smrti a důstojném umírání)
 • Kafemlýnek v rádiu Proglas: Respekt k nenarozeným dětem viz Monitoring 2017. Celý rozhovor (MP3, 104 MB)
 • Když pohřbívá teolog. Rozhovor s Tomášem Kotrlým o pohřbívání v časopise Doxa č. 10/2019, s. 17-18. Viz příloha (PDF, 2 MB)
 • Dušičky v rádiu Proglas s Tomášem Kotrlým (27 MB, MP3), originál
Přednášky
 • Cesta domů v Praze: Péče o pozůstalé jako součást nabídky pohřebních služeb, 28.2.2007
 • Katolická teologická fakulta UK v Praze: Církevní pohřeb a hřbitov v CIC/1983, 24.11.2007
 • Diecézní teologický institut v Hradci králové, Úcta k zesnulým a teologická východiska křesťanského pohřbívání, 17. 4. a 23. 11. 2010
 • Školení smutečních řečníků, Ledeč nad Sázavou, Církevní pohřeb, 22. 5. 2010
 • Seminář pro Českou genealogickou a heraldickou společnost v Praze dne 13. října 2010 pod názvem Centrální databáze hřbitovů v ČR
 • Akademie, VOŠ a gymnásium Světlá nad Sázavou: externí učitel psychologie pohřebnictví od školního roku 2008/2009
 • Institut pro místní správu Praha: lektor správních a sociálních agend v pohřebnictví (Praha, Benešov u Prahy, 8 až 16 hodinové kurzy akreditované Ministerstvem vnitra od roku 2010)
 • Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Církevní pohřeb a hřbitov v CIC/1983, úcta k zesnulým a teologická východiska křesťanského pohřbívání, 3. 11. 2010.
 • Vzdělávací centrum Morava, s r. o.: lektor úředníků správních a sociálních agend v pohřebnictví (Ostrava 24. 3. 2011), 6 hodinový kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra pod názvem Sociální pohřby a další úkoly obcí v pohřebnictví.
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.: lektor hrobníků a úředníků správních a sociálních agend v pohřebnictví (Střední Čechy, Liberec, Karlovy Vary, Jihlava, České Budějovice, Hradec Králové) 6 hodinové kurzy akreditované Ministerstvem vnitra od roku 2011
 • INBES spol., s r. o., České Budějovice: lektor seminářů na téma Úkoly obcí při správě pohřebišť (České Budějovice, Plzeň, Pardubice, Brno, Ústí nad Labem, Olomouc) 6 hodinové kurzy akreditované Ministerstvem vnitra od roku 2011
 • Profit Klub - vzdělávací centrum, v. o. s.: lektor a člen zkušební komise frekventantů rekvalifikačních kurzů pro koncesované provozovatele pohřebních služeb a krematorií podle zákona o pohřebnictví (v Hradci Králové od roku 2011)
 • EDU agency, s r. o. Brno: lektor seminářů na téma Sociální pohřeb v obci (Praha, Zlín, Ostrava, Brno, Hradec Králové) 8 hodinové kurzy od roku 2011
 • ANAG, s. r. o., Olomouc: lektor seminářů na téma Sociální pohřeb v obci, od roku 2012
 • NOVEKO 96, spol. S r. o., Praha a krajská města, Nový občanský zákoník a pohřebnictví, od roku 2013
 • Ministerstvo zahraničních věcí, Praha, Toskánský palác: předvýjezdová konzulární školení na téma mezinárodní úpravy pohřebnictví a repatriace těl zemřelých, od roku 2013
 • 1. KORONERSKÁ s. r. o. V rámci Královéhradeckého kraje, Jihočeského kraje a Plzeňského kraje, téma postup při úmrtí a prohlídka těl zemřelých z hlediska pohřebnictví, od roku 2014, blíže viz zde
 • 76. večerSpolečnosti pro církevní právoo nejnovější instrukci Kongregace pro nauku víry o zákazu rozptylu zpopelněných lidských ostatků Ad resurgendum cum Christo, úterý 28. března 2017 od 17. hod. V budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1. Pozvánka: http://www.pohrebiste.cz/aktualit/cp201731. pdf a stručná informace byla publikována v časopise Revue církevního práva, ročník XXIII., č. 67-2/2017 (PDF, 3 MB) v rubrice Ze Společnosti pro církevní právo, s. 118
 • Přednáška na pravidelné čtvrtletní poradě Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, SMO a dalších dne 7. prosince 2017 na téma "Novela zákona o pohřebnictví z hlediska přenesené a samostatné působnosti krajů a obcí" (PDF, 1,3 MB)
 • Přednáška na pravidelné výjezdní poradě zástupců krajského úřadu Olomouckého kraje - sociálních pracovníků ve dnech 5. -6. října 2017 na téma "Novela zákona o pohřebnictví z hlediska sociálních pohřbů" v Horském hotelu Kopřivná, Malá Morávka
 • Přednáška na pravidelné celorepublikové poradě Ministerstva zdravotnictví (15. ročník) se zástupci krajských hygienických stanic k aktuálním problémům hygieny obecné a komunální na téma "Novela zákona o pohřebnictví z hlediska krajských hygienických stanic" dne 10. 11. 2017 v hotelu Davidův mlýn v obci Staré Těchanovice 46
 • Iniciování společné schůzky s orgány zodpovědnými za kontroly podle zákona o pohřebnictví, a to v souvislosti s mezinárodní přepravou lidských pozůstatků, která se dotýká také působnosti Celní správy ČR. V rámci tohoto společného jednání se na přelomu roku 2017/2018 vyjasnili kompetence stanovené v zákoně o pohřebnictví a byl domluven způsob vzájemné spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zdravotnictví a Generálním ředitelstvím cel v rámci vykonávaných zejména pohraničních kontrol ze strany Celní správy ČR
 • Přednáška na pravidelné poradě Ministerstva obrany se zástupci krajských úřadů dne 13. února 2018 na téma "Novela zákona o pohřebnictví z hlediska válečných hrobů" v sídle Ministerstva obrany v Praze
 • Přednáška pro odborné pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů o pohřebnictví z hlediska hygieny v rámci semináře AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OBORU HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ dne 5. 3. 2018 (Program inovačního kurzu 664 / 851 Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno)
 • Kultura pohřbívání - Pastorační a společenské aspekty posledních věcí člověka
 • Konference XVI. Den hospicové péče 2021
Účast na konferenci
 • K prvnímu představení odborné veřejnosti projektu autorizace v oblasti poradenství pro pozůstalé došlo na Mezinárodní konferenci hospicové a paliativní péče, která se uskutečnila v Ostravě dne 26. listopadu 2009. Příspěvky z konference
 • K prvnímu představení odborné veřejnosti obsahu kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce v poradenství pro pozůstalé došlo na 2. sociální konferenci O posledních věcech člověka a doprovázení umírajících, která se uskutečnila ve Zlíně dne 31. března 2010. Příspěvky z konference
 • Konference 3. lékařské fakulty UK Praha Smrt a rituály pro pozůstalé, přednáška na téma Na pomoc pozůstalým pohledem ministerstva aneb státní koncepce péče o truchlící a pozůstalé, 13. listopadu 2010. Program kongerence
 • Sacramentum magnum. The Sacrament of Marriage in the Middle Ages
  Ve dnech 14. - 16. června 2012 proběhla v Praze konference o svátosti manželství ve středověku, organizovaná Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky, Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik a Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, University of Cambridge. Na konferenci se sešli přední světoví mediavelisté, z nichž někteří nezapřeli výbornou znalost středověké kanonické úpravy manželského práva. O tom svědčil zvláště příspěvek Alaina Dubreucqa (Université Jean Moulin Lyon 3) na téma De Jonas d'Orléans ŕ Hincmar de Reims: l'élaboration carolingienne de la doctrine canonique du mariage a přednáška Giuliana Marchetta (Universitŕ di Trento): Tra teologia e diritto: l'indissolubilitŕ del matrimonio nella dottrina canonistica dei secoli XIV e XV. Ze členů Společnosti pro církevní právo na konferenci vystoupili Jiří Kašný s příspěvkem "Raymond of Penyafort's understanding of marital consent, contracting marriage, and marriage as sacrament" a Tomáš Kotrlý "The Selection of Marriage Grave according to the Gratianus's Decree".
 • Účastník panelu o mimořádných událostech na konferenci o krizové intervenci pod názvem "Krize? Může potkati Vás…", Hotel Olšanka, Praha 3 - Žižkov,30. - 31. října 2012. Téma vystoupení "Poradenství pro pozůstalé není krizovou intervencí".
 • Účast na konferenci Kritické a tragické situace v cestovním ruchu aneb Jak má postupovat management cestovních kanceláří a dopravců v případě vzniku mimořádné události, která postihla jejich klienty. Název příspěvku: Právní poradenství pro pozůstalé
  Konference se konala ve čtvrtek 13. června 2013 od 10. 30 do 15. 30 v hotelu Kampa - Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1. Výstup z konference: manuál pro cestovní kanceláře a dopravce "Jak postupovat v kritických situacích v cestovním ruchu", který vydala Asociace cestovních kanceláří České republiky, Praha 2013,16 s.
 • NEJMENŠÍ Z NÁS 2013 a 2014 interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 17. 10. 2013 a 16. 10. 2014, Brno, obě přednášky vyšly ve stejnojmenném sborníku. Viz Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřely před narozením
 • První mezinárodní konference Visegrádské čtyřky v pohřebnictví "Právo na ľudskú dôstojnosť," kterou ve dnech 5. -6. 11. 2014 v Trenčíně pořádala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb http://www.sapaks.sk/. Téma přednášky: Klinický odpad v krematoriu - evidence a likvidace popela. Tento příspěvek ovlivnil bod 2 rezoluce účastníků konference takto: "V otázkach práva na ľudskú dôstojnosť sa všetci účastníci zhodli na legitímnosti takéhoto nároku, ktorý by zabezpečoval záruku dôstojného a pietneho zaobchádzania s telom alebo ostatkami a to už od plodu po potratu až po konečný bod uloženia ostatkov na cintoríne. Tomu treba podriadiť činnosť pri prijímaní legislatívnych úprav v jednotlivých štátoch." viz zde http://www.sapaks.sk/data/files/726_rezolucia-ucastnikov-konferencie-trencin-2014. pdf
 • Seminář Otisky kamenné historie v Broumově ve dnech 9. - 10. 10. 2014, téma dvou přednášek Počátky nekrogeografie v ČR a Obnova hřbitovů z hlediska pohřbívání.
Grantová a projektová činnost
 • 2004 - 2006
  Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR. Program WA - Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy, Evidenční číslo projektu WA-104-04.
  Financováno Ministerstvem pro místní rozvoj pro potřeby státní správy z priority "Problémy regionálních a místních správ".
 • 2006 - 2009
  Výzkum situace národnostních menšin z hlediska zřizování a provozování veřejných pohřebišť v ČR. Grantově financováno z prostředků Grantové agentury Univerzity Karlovy - GA UK 2006 č. 380/2006 http://www.cuni.cz/UK-204-version1-prehled_projekty_2006. xls.
 • 2008 - dosud
  Národní soustava povolání a kvalifikací (NSP a NSK), vedoucí pracovní skupiny pohřebnictví při Sektorové radě pro ostatní služby, tvorba pracovních listů, kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací v pohřebnictví v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
 • 2012 - 2014
  Člen realizačního týmu projektu "Hřbitovy - naše kamenná historie" financovaného z Programu rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce, v letech 2012-2014, vice na www.hrbitovycr.cz.
  Odborný konzultant projektu. Jedná se o digitalizaci několika desetitisíců hrobových míst na 54 veřejných pohřebištích na Boskovicku, Letovicku a Poličsku včetně vytvoření počítačové aplikace na jejich řádnou evidenci. Byly změněny i řády dotčených pohřebišť tak, aby speciálně vytvořený geografický informační systém byl aktualizován i po skončení projektu. Projekt spolupráce tří místních akčních skupin - MAS Boskovicko PLUS, o. s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. - byl financován z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství.
 • 2016-dosud
  Člen pracovní skupiny při Úřadu vlády České republiky pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech (Informace Rady vlády 27. 10. 2016), která dne 12. června 2017 na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky zveřejnila příručku pro obce pod názvem "K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice", viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/publikace/k-peci-o-opustene-nemecke-a-dalsi-hroby-na-hrbitovech-v-ceske-republice-prirucka-pro-obce-157220/. Schváleno Radou vlády pro národnostní menšiny dne 30. května 2017 (usnesení per rollam č. 192).
 • 2016-dosud
  Člen meziresortní pracovní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k přípravě právní úpravy ochrany jam s ostatky politických vězňů a příslušníků odboje, blíže viz monitoring tisku.
 • 2017-dosud
  Člen výzkumného týmu v projektu "Perinatální ztráta" na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brně
Citace

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
a civil servant at the Ministry for Regional Development, is in charge of the authorization of natural and legal persons engaged in undertaking and funeral services under Act No. 179/2006 Coll. on Recognition of Results of Further Education. He is a certified gravedigger, professionally competent to operate concessionary trade Funeral services; he was born in 1972 in Brno. He has studied Catholic theology and is now completing his ThD studies at the Catholic Theological School of Charles University in Prague with a specialization in Church law. In 2004 - 2006 he drew up an overview of all public and non-public burial grounds in the Czech Republic that was published by the Vyšehrad publishing house. One year later he graduated with final thesis,"The Theological and Philosophical Backgrounds of Ecclesiastical Funeral Rites and Development of Legal Regulation Thereof in Respect to Laws of the Czech Republic."

ThLic Tomáš Kotrlý, Th.D. arbeitet im Rahmen des Ministeriums für regionale Entwicklung und ist für die Autorisierung von Personen im Bereich des Bestattungswesens nach dem Gesetz Nr. 179/2006 über die Anerkennung der Ergebnisse der Fortbildung zuständig; gleichzeitig ist er ein für die Gewerbe zugelassener Totengräber; geb. 1972 in Brünn, studierte katholische Theologie und steht kurz vor dem Abschluss des Doktorstudiums an der Katholischen theologischen Fakultät der Karlsuniversität mit der Spezialisierung - Kirchenrecht. In den Jahren 2004-2006 fertigte er eine Liste der öffentlichen und nicht öffentlichen Bestattungsorten in der Tschechischen Republik aus (erschien beim Verlag Vyšehrad). Ein Jahr später verteidigte er die rigorose Arbeit "Theologisch-philosophische Ausgangspunkte der kirchlichen Bestattung und Entwicklung deren rechtlichen Regelung mit dem Hinblick auf das Recht der Tschechischen Republik".

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. l'impiegato del Ministero per lo sviluppo regionale, responsabile per l'autorizzazione delle persone nel settore di onorificenze funebri secondo la legge n. 179/2006 Coll., sulla approvazione dei risultati di corsi di formazione; seppelitore istruito qualificato allo svolgimento dell' attivitň concessionata di imprese funebri, nato nel 1972 a Brno. Laureato presso la Facoltň di Teologia Cattolica della Universitň Cattolica a Praga dove sta per terminare il corso di ricerca, specializzato al diritto canonico. Fra 2004-2006 ha creato l'elenco di necropoli pubbliche e non pubbliche nella Rep. Ceca, pubblicato dalla casa editrice Vyšehrad. L´anno seguente ha difeso la tesi di laurea per il licenziato "Le concezzioni teologico-filosofiche delle esequie ecclesiastiche e lo sviluppo della loro regolazione legale con il riguardo al diritto della Rep. Ceca".

Abstract

On Burying in a Church

In several sections the author presents the major trends in burial practices in Czech churches in historical sequence and briefly compares the relationship between the two normative systems (Canon law and Czech secular law). He points out the considerable degree of relativity and variability of particular rules, customs and norms, and attempts to offer a deeper justification for this phenomenon from a theological perspective.

Zusammenfassung

Die Bestattung in der Kirche

In nicht vielen Kapiteln beschreibt der Autor die Hauptarten des Bestattung in den tschechischen Kirchen in der historischen Reihenfolge, wobei zwei normative Systeme verglichen werden (kanonisches Recht und tschechische weltliche Rechtsordnung). Es wird auf einen großen Anteil an Relativität und Variabilität in einzelnen Regeln, Bräuchen und Normen hingewiesen; der Autor versucht diese Tatsache vom thelogischen Standpunkt näher begründen.

Riassunto

Seppelimenti in chiesa

In alcuni capitoli l'autore descrive i trend maggiori di seppelimenti nelle chiese odierne ceche in progressione temporale, abbozando la comparazione di due sistemi normativi (diritto canonico - diritto secolare). Avverte ad una notevole porzione di relativitŕ e variabilitŕ nelle norme particolari, usanze e regole e cerca di motivare questo fenomeno in modo detagliato dal punto di vista teologico.

Verze pro tisk